Ετήσια Γενική Συνέλευση μελών ALTERTHESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η Διοικούσα Επιτροπή καλεί τα μέλη της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΛΤΕΡΘΕΣ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και ώρα 18:00 στην έδρα του Συνεταιρισμού με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:

 

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων

2. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων του 2018

3. Μη διανομή κερδών στα εργαζόμενα μέλη λόγω ζημίας κατά τη χρήση του 2018

4. Απαλλαγή των μελών της Δ.Ε. από κάθε ευθύνη για τη χρήση του 2018

5. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων για το 2019